Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelés tájékoztató a karrier weboldalon 

adatbázisba történő jelentkezéshez 

szükséges regisztráció során megadott adatok vonatkozásában

 

Adatkezelő Wellis Magyarország Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.,  cégjegyzékszám: 25584864-2-43, adószám: 25584864-2-43, telefonszám: +36 29 564 380 (központi telefonszám), e-mail: info@wellis.hu, önállóan képviseli: Czafik Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: Dr. Madocsai Kinga, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@simplegal.hu címre küldött e-mail útján) ezúton tájékoztatja Önt a karrier weboldalon adott pozícióra történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés releváns részleteiről:

 

Fontos információ: jelen esetben a jelentkező álláskereső adatbázisba regisztrál (adott álláshirdetésre történő jelentkezéssel együtt). Az adatkezelés időtartama 2 évig, és nem a pozícióval kapcsolatos kiválasztási folyamat lezárásáig tart! Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelőnek lehetősége van a jelentkező érintettet megkeresni más, számára megfelelő megnyíló pozíció felajánlásának céljával tekintettel arra, hogy az adatbázisba történő jelentkezéssel összeegyeztethető az általános álláskeresési cél, így az, hogy az Adatkezelő a jelentkezőt megfelelő nyitott pozícióval megkeresse az adatkezelési időtartamon belül. 

 

Amennyiben kizárólag egy adott álláshirdetésre kíván regisztrálni és nem az adatbázisba, úgy kérjük, jelentkezzen az adott pozícióra történő jelentkezéssel (lásd a másik adatkezelési tájékoztatót) jelentkezzen!

 

A karrier weboldalon adatbázisba történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Az adatkezelés célja:

karrier weboldalon adatok megadása (regisztráció) ahhoz, hogy érintett adott pozícióra történő jelentkezés mellett az adatbázisba jelentkezzen

Az érintettek köre:

minden természetes személy, aki adott pozícióra történő jelentkezés mellett abból a célból ad meg adatokat, hogy az adatbázisba bekerüljön

A kezelt adatok forrása:

érintett

A kezelt adatok köre:

Kezelt adat célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés időtartama:

név*

megszólítás, azonosítás

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, önkéntes hozzájárulás

jelentkezéstől számított 2 évig tart kivéve,

- ha érintett előbb kéri adatainak törlését, akkor a törlésig vagy 

- ha időközben módosítja hozzájárulását és kizárólag egy adott pozícióra jelentkezik, vagy

- ha a jelentkező részt vett állásinterjún, mert ebben az esetben az állásinterjútól számított 2 évig kezeli az Adatkezelő az adatokat az egyenlő bánásmód későbbi bizonyításához, jogos érdekéből, összhangban a 2003. évi CXXV. törvény 17. §-val

e-mail cím*

kapcsolatfelvétel

telefonszám*

lakcím

pozícióhoz kapcsolódó elvárásokhoz történő összehasonlítás

legmagasabb iskolai végzettség

nyelvtudás

munkatapasztalatok

pozícióval kapcsolatos, érintett által megadott egyéb információk (pl. bérigény)

feltöltött file adatkörei

adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése*

megfelelő tájékozottság későbbi bizonyítása

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyításban ölt testet

jelentkezés (regisztráció) időpontja*

technikai adat, későbbi bizonyítás

Adatfeldolgozók és adatfeldolgozási tevékenység, címzettek:

Adatfeldolgozó: a HRmaster szoftvert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2. emelet, tel.: (06 46) 505 403

 

Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság számára szükség esetén

Adatkezelés módja:

elektronikusan, manuálisan

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

nem történik

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

1. Érintett megadja a fenti adatait a weboldalon és azok titkosított csatornán keresztül eljutnak az Adatkezelő szerverére.

 

2. Érintett a megadott e-mail címére egy, a regisztrációt és későbbi belépést lehetővé tevő linket tartalmazó levelet kap, amely linkre kattintva beléphet profiljába és módosíthatja megadott adatait, változtathatja a megadott adatkezelési hozzájárulását és egyéb, a rendszerben elérhető funkciókat használhat.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

a.) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 

b.) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c.) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 

d.) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról, 

e.) arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f.) arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére 

g.) arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h.) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról 

i.) arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j.) arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Egyéb

 

1. Az adatok kezelése szükséges az adatkezelés céljának betöltéséhez.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

2. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso 

Adatkezelés tájékoztató a karrier weboldalon 

adott pozícióra történő jelentkezéshez 

szükséges regisztráció során megadott adatok vonatkozásában

 

Adatkezelő Wellis Magyarország Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.,  cégjegyzékszám: 25584864-2-43, adószám: 25584864-2-43, telefonszám: +36 29 564 380 (központi telefonszám), e-mail: info@wellis.hu, önállóan képviseli: Czafik Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: Dr. Madocsai Kinga, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@simplegal.hu címre küldött e-mail útján) ezúton tájékoztatja Önt a karrier weboldalon adott pozícióra történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés releváns részleteiről:

 

Fontos információ: jelen esetben az adatkezelés időtartama az adott pozícióval kapcsolatos kiválasztási folyamat lezárásáig tart! Ez azt jelenti, hogy amennyiben jelentkező nem került felvételre és időközben nem kérte adatainak további kezelését, úgy adatait a kiválasztás lezárásával az Adatkezelő törli (vagy ha történt állásinterjú, akkor az egyenlő bánásmód bizonyítása céljából 3 évig kezeli a 2003. évi CXXV. törvény 17. §-val összhangban), ezért más, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlásával a jelentkezőt nem keresheti meg! 

Amennyiben nem pusztán egy adott álláshirdetésre kíván regisztrálni, úgy kérjük, jelentkezzen az adatbázisba (lásd a másik adatkezelési tájékoztatót)!

 

A karrier weboldalon adott pozícióra történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Az adatkezelés célja:

karrier weboldalon adatok megadása (regisztráció) ahhoz, hogy érintett meghirdetett, adott pozícióra jelentkezzen

Az érintettek köre:

minden természetes személy, aki adott pozícióra történő jelentkezés céljából adatokat ad meg (regisztrál) a karrier weboldalon (jelentkező)

A kezelt adatok forrása:

érintett

A kezelt adatok köre:

Kezelt adat célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés időtartama:

név*

megszólítás, azonosítás

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, önkéntes hozzájárulás

adott pozícióval kapcsolatos kiválasztási folyamat lezárásáig kivéve,

- ha érintett előbb kéri adatainak törlését, akkor a törlésig vagy 

- ha időközben hozzájárul adatainak további kezeléséhez, abban az időszakban, vagy

- ha a jelentkező részt vett állásinterjún, mert ebben az esetben az Adatkezelő letárolja az adatokat az egyenlő bánásmód későbbi bizonyításához, jogos érdekéből, 3 évre, összhangban a 2003. évi CXXV. törvény 17. §-val

e-mail cím*

kapcsolatfelvétel

telefonszám*

lakcím

pozícióhoz kapcsolódó elvárásokhoz történő összehasonlítás

legmagasabb iskolai végzettség

nyelvtudás

munkatapasztalatok

pozícióval kapcsolatos, érintett által megadott egyéb információk (pl. bérigény)

feltöltött file adatkörei

adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése*

megfelelő tájékozottság későbbi bizonyítása

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyításban ölt testet

jelentkezés (regisztráció) időpontja*

technikai adat, későbbi bizonyítás

Adatfeldolgozók és adatfeldolgozási tevékenység, címzettek:

Adatfeldolgozó: a HRmaster szoftvert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2. emelet, tel.: (06 46) 505 403

 

Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság számára szükség esetén

Adatkezelés módja:

elektronikusan, manuálisan

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

nem történik

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

1. Érintett megadja a fenti adatait a weboldalon és azok titkosított csatornán keresztül eljutnak az Adatkezelő szerverére.

 

2. Érintett a megadott e-mail címére egy, a regisztrációt és későbbi belépést lehetővé tevő linket tartalmazó levelet kap, amely linkre kattintva beléphet profiljába és módosíthatja megadott adatait, változtathatja a megadott adatkezelési hozzájárulását és egyéb, a rendszerben elérhető funkciókat használhat.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

a.) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 

b.) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c.) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 

d.) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról, 

e.) arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f.) arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére 

g.) arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h.) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról 

i.) arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j.) arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Egyéb

 

1. Az adatok kezelése szükséges az adatkezelés céljának betöltéséhez.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

2. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.


Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso